?

Log in

No account? Create an account
29 грудня 2013 - твоя задача кульваны и серый — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Otar Dovzhenko

[ website | Телекритика ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| Телекритика ]

грудня 29-е, 2013

не пий із золотого унітаза [грудень. 29-е, 2013|09:16 pm]
Otar Dovzhenko
[Tags|]

Навіщо бойкот товарів Партії регіонів
Посилання5 коментарів|Прокоментувати

navigation
[ viewing | грудня 29-е, 2013 ]
[ go | Попередній день|Наступний день ]